Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
 
Начало

Карта на сайта

Принт
 
Стипендия "Христо Ботев"
за академичната 2005 - 2006 година


Обща информация

Общонародна фондация "Христо Ботйов" обявява конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2004 - 2005 година.

Стипендии ще се отпускат на кандидати, завършили средно образование в България, които: (а) са приети в легитимни европейски университети и ще започнат обучението си като редовни студенти в първи курс през академичната 2004 - 2005 година, (б) вече се обучават като редовни студенти в такива университети във втори или в по-горен курс, или (в) понастоящем са стипендианти на програмата и отговарят на условията за подновяване на стипендията.

Изисквания към кандидатите:
 • Да представят документи, удостоверяващи тяхното финансово състояние, включително сведения за местоработата и доходите на родителите, броя на децата в семейството и т. н.;

 • Да представят официално уверение в оригинал, че са приети в легитимно висше учебно заведение в Европа;

 • Да имат готовност да представят уверение, че са записани за редовни студенти в легитимно висше учебно заведение в Европа.

С приоритет ще се ползват студенти по политически и социални науки, журналистика, социология, комуникации и публична администрация.

Размер на стипендията

В общия случай стипендията покрива част от разходите на кандидата за битови нужди, както и разходите за обучение, учебници и други такси, свързани с висшето образование (за явяване на изпит например).

Стипендията може да бъде подновявана при успешно завършване на академичната година. За целта стипендиантите трябва да представят академична справка за успеха и положените изпити, издадена на езика на страната, в която се намира висшето учебно заведение.

Нови кандидати

За академичната 2005 - 2006 година има само един кръг за приемане на документи.

Всички документи трябва да бъдат изпратени в рамките на посочените по-долу срокове, като важи датата на пощенското клеймо. Кандидатури, изпратени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. Препоръчително е документите да бъдат изпратени възможно най-рано.

Необходими документи

Всеки кандидат трябва да представи:
 1. попълнен формуляр за кандидатстване
  Формулярът може да бъде попълнен on-line или да бъде разпечатан, попълнен и изпратен заедно с останалите необходими документи, описани по-долу.

 2. мотивационно писмо (не по-дълго от 500 думи)

 3. копие от дипломата за завършено средно образование в България

 4. подробен годишен бюджет по пера, в който да са описани разходите за обучение, учебници и такси, както и личните разходи на кандидата за битови нужди, които не се покриват от държавни стипендии или от други източници

 5. оригинално уверение от университет в страната на местоживеене, от което да става ясно:
  • че кандидатът е записан за предстоящата академична година

  • какъв е размерът на таксите за обучение и за явяване на изпити за предстоящата академична година (ако има такива)

 6. две препоръки от учители от средно училище или университетски преподаватели
  В препоръките трябва да се съдържат подробности за академичните и лидерските способности на кандидата. Не се приемат препоръки от роднина или приятел на кандидата, от стипендиант на програмата или от лице, което вече е дало препоръка на друг кандидат.

 7. документ за платена такса за кандидатстване за "Стипендия "Христо Ботйов" на стойност 50 лв.

  Моля, изписвайте и трите имена на кандидата при превеждането на таксата. За улеснение можете да погледнете приложения Образец за попълване на вносна бележка.

  Банкова сметка
  Росексимбанк
  бул. "Дондуков" 4-6
  София 1000
  Титуляр на сметката: М3 ООД
  Банков код: 32093208
  Банкова сметка в лева: 1002943026

  Всички документи трябва да бъдат изпратени на адрес:
  M3 Communications College, ул. "Владайска" 34, София 1606, България.
Срокове

Краен срок за получаване на попълнения формуляр заедно с всички необходими документи: 15 август 2005 г.
След тази дата няма да бъдат разглеждани кандидатури.

Краен срок за обявяване на одобрените кандидати: 1 септември 2005 г.
Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на www.hristobotev.com.

Бележки към кандидатите

Имайте предвид, че ако сте получили пълна стипендия от друга организация за академичната 2005 - 2006 година, нямате право да кандидатствате за стипендия по настоящата програма.

Окончателният подбор на кандидатите ще бъде извършен от комисия, съставена от представители на Фондация "Христо Ботйов", M3 Communications College и Министерството на образованието и науката на РБ.

Таксата за кандидатстване покрива обработването на документите и не подлежи на връщане след приключване на конкурса.

За въпроси:
college@m3bg.com и
тел. 02/951 67 75
факс 953 06 36


Изтегли формуляра

Обратно към резултатитеНачало